#7222
Udom
Member

ผู้มีส่วนได้เสียของการวิจัยสามารถให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อทีมวิจัยเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อสร้างรูปแบบการวิจัย เช่น การออกแบบคำถาม หรือยุทธศาสตร์ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพื่อเก็บข้อมูลพื้นฐานที่จะช่วยให้ทีมวิจัยสามารถออกแบบการวิจัยที่ดีสอดคล้องกับสภาพ/บริบทของของพื้นที่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชากรกลุ่มที่มีความเปราะบางหรือกลุ่มประชากรที่เข้าถึงยาก

กรุณายกตัวอย่างกิจกรรมที่ท่านได้ทำมาเพื่อช่วยให้ท่านได้ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการออกแบบการวิจัย