• Creator
  Topic
 • #5128
  Anne
  Member

  How have social media and online communication affected your trial and engagement with stakeholders?

  Do you see this as beneficial or potentially harmful?

Viewing 13 reply threads
 • Author
  Replies
  • #5227
   Rojchana
   Member

   ดิฉัน รจนา ปิยะบรรหาร มีความคิดเห็นว่าการใช้สื่อในการทำงาน มีประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เร็วกว่า และสามารถประหยัดเวลาในการทำงาน  และบรรลุเป้าหมายได้ในเวลาท่ีกำหนด แต่ก็มีข้อเสียคือ มีข้อจำกัดสำหรับคนท่ีไม่สามารถเข้าถึงสื่อได้ ก็จะไม่ทราบข้อมูลการเคลื่อนไหวต่างๆ ทำให้ตามเพื่อนๆไม่ทัน และก็จะเกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากเข้าร่วมกลุ่ม ทำให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมา และเรื่องการรักษาความลับก็ค่อนข้างลำบากเนื่องจากในเวลานี้สื่อค่อนข้างมีอิทธิพลกับทุกเพศ ทุกวัย จึงอาจจะมีปัญหาอื่นๆตามมาก็ได้ค่ะ

   • #5236
    Udom
    Member

    Thank you krub K. Rojchana.

    K. Rojchana wrote that the advantages of social media include it is good for public relation. It can reach target group faster and save time. It helps us to attain our goal on time. But the disadvantages are for some people who have no access to social media, they will miss out on information and whatever that going on. Thus they won’t be able to follow up with friends and get bored and don’t want to get involved. Other consequences will follow. Protecting confidentiality will be quite difficult because currently social media has considerable influence to every gender and age. Other problems might occur.

  • #5196
   Anne
   Member

   Thank you everyone! I am jumping on late because my Thai is very poor  (sabai, sabai, sabai dee … raa-kaa tâo rài Durian fruit 🙂

   I work in collaboration with P Udom and AVAC, and am very pleased to meet you all.

   I appreciate your courage with testing out the forum — please continue to engage with the course.

   We  want feedback about how to make this more adaptable to different kinds of audiences.

   Try and use the Thai translations with the modules-  we will ask for feedback during Udom’s workshop in June.

   THANK YOU! Kòp kun mâak!

    

    

   • #5199
    Udom
    Member

    คุณ Anne ขอบคุณทุกคนที่ร่วมแสดงความคิดเห็นครับ และขอโทษที่ออกความเห็นในครั้งนี้ช้าไปบ้างเพราะปัญหาเกี่ยวกับภาษาครับ

    คุณ Anne ชื่นชมความกล้าของทุกท่านที่เข้าร่วมทดลองการแสดงความคิดเห็นใน Forum ครับ และบอกว่ากรุณาเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับ

    คุณ Anne อยากให้ทุกท่านสท้อนความคิดเห็น (feedback)เกี่ยวกับการที่จะปรับปรุงเพื่อทำให้การเรียนรู้แบบนี้สำหรับกลุ่มผู้เรียนกลุ่มอื่นๆอีกต่อไป

    คุณ Anne แนะนำว่าช่วยใช้เอกสารที่แปลเป็นภาษาไทยที่ส่งไปให้(คำบรรยายของแต่ละบทเรียน)ให้เป็นประโยชน์ด้วยครับ ซึ่งเกี่ยวกับการมีเอกสารภาษาไทยที่แปลมาจากเอกสารอังกฤษที่ใช้อยู่ ผมจะชวนทุกท่านแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นในการประชุม workshop วันที่ 15 นี้ครับ

  • #5193

   คิดว่า social media มีข้อดี ตรงที่สามารถใช้สื่อสารกับอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการที่อยู่ในชุมชนได้เร็ว เพราะคนในปัจจุบันใช้กันเยอะ และชอบหาข้อมูลจาก internet  ซึ่ง social media จะเป็นช่องทางให้เราทีมวิจัยสื่อสารข้อมูลพื้นฐานของการวิจัยเพื่อให้ชุมชนเห็นข้อดีข้อเสียของการทำวิจัยนั้นๆได้รวดเร็วขึ้น อีกทั้งได้เห็นมุมมองของคนอื่นๆ ต่อเรื่องที่จะทำวิจัยด้วยเช่นกัน

   อีกอย่างหนึ่ง social media ยังช่วยให้เราติดตามอาสาสัครที่เขาร่วมโครงการได้เร็วขึ้น และเป็นช่องทางในการแชร์ความก้าวหน้าของโครงการให้ชุมชนรับทราบได้เร็วแล้วเป็นวงกว้างมากขึ้น

   อย่างไรก็ตาม social media ก็มีข้อเสียตรงที่คนทั่วไปในสังคมชอบหาข้อมูลใน social media ถ้าข้อมูลเป็นข้อมูลที่ไม่จริง หรือพูดแต่ข้อกังวลหรือผลเสีย ก็จะทำให้ชุมชนกลัวและกังวลต่องานวิจัยบางอย่าง และทำให้การดำเนินการวิจัยเป็นไปได้ช้า ค่ะ

   ขอบคุณมากค่ะพี่อุดม

   นน

   • #5198
    Udom
    Member

    Thank you krub K. Supabhorn for your post # 5193.

    K. Supabhorn thinks that the disadvantages of social media are that we can communicate with trial participants or community stakeholders very quick because it is very popular with people in today society. Furthermore people like to use internet to search for information. Social media is a channel that research team can communicate basic information about a trial to the community and let them compare the pros and cons of that trial very quick. Lastly it helps us to be aware of different perspectives, opinions about the trial as well.

    Moreover social media helps us in follow up of trial participants relatively swiftly. And it is a channel to share and distribute information about the trial to the community that is fast and wide spread.

    However the drawback of social media is that in general people prefer seeking information using social media. If the information is wrong or focuses only on concerns or weaknesses, it can cause the community to scare of or concern about some research which could delay the trial.

  • #5178
   Thippawan
   Member

   สวัสดีค่ะ ขอโทาด้วยค่ะ ที่ตอบช้าค่ะ

   ข้อดีของ social media ทำให้ข่าวสารเรื่องการวิจัยได้ขยายไปในวงกว้าง หรือชุมชนบางชุมชนที่ทีมวิจัยไม่สามารถเข้าถึงได้ โดยเฉพาะขั้นตอนการหาอาสาสมัคร หรือในเรื่องการติดตามอาสาสมัครระหว่างอยู่ในโครงการ เช่นการใช้ระบบ tracking ต่างๆ line,sms สามารถช่วยได้

   แต่อาจเกิดผลเสียในด้านข้อมูลในสื่อ ซึ่งบางครั้งไม่สามารถควบคุมได้ และการสื่อสารจากสื่อ อาจแปลความหมายแตกต่างกันไป

   • #5188
    Udom
    Member

    Thank you krub K. Thippawan for your post (#5178)

    K. Thippawan wrote that the advantages of social media are as follows. It enables research team to disseminate news and information about a trial widely. For some communities that are not possible to approach, it can be used in particular recruitment and follow up of trial participants for example we can use various tracking system i.e. line, sms.

    The disadvantages are sometime it is not possible to control the information that is sent out; communication via social media can be interpreted differently.

  • #5176
   Udom
   Member

   Thank you krub K. Thanthip (post # 5175).

   K. Thantip wrote:

   Advantages of social media are convenience for stakeholders to get access to information particularly information related to giving consent, about clinical visits; referral thru social media; and documentation of information and data to be used for various purposes later on.

   However if stakeholders use social media in a negative way, it can be negative and compromise the credibility of the study because social media can be disseminated very quick and lead to misunderstanding.

   Therefor using social media has to be done cautiously. Every step has to be considered carefully before sharing information in social media.

  • #5175
   Thanthip
   Member

   ข้อดีของการใช้ Social media : ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความสะดวก สบายในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลยินยอม การนัดหมาย การส่งต่อโดยใช้ social media และสามารถบันทึกข้อมูลเพื่อเก็บไว้ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   แต่ถ้าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนำ Social media ไปใช้ประโยชน์ในทางที่ไม่ดี ก็จะส่งผลเสียและลดความเชื่อมั่นในงานวิจัยนั้นๆได้ ซึ่ง social media จะถูกเผยแพร่ข้อมูลไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดความเข้าใจแบบผิดๆไปได้

   ดังนั้น การที่จะใช้ Social media จะต้องมีความรอบคอบ คิดไตร่ตรองถึงกระบวนการต่างๆให้เป็นอย่างดีก่อนที่จะเผยแพร่ข้อมูลต่างๆลงใน social media

  • #5174
   Udom
   Member

   Thank you krub Dr. Carlo. Here is the translation of your post (#5174).

   คุณหมอ Carlo ว่า social media เป็นการวิธีการที่มีประโยชน์ในการสื่อสารข้อมูลให้กับผู้มีส่วนได้เสียถ้าการข้อมูลที่สื่อออกไปถูกต้อง การใช้ social media จะกลายเป็นเรื่องที่ท้าทายในประเด็นที่เกี่ยวกับการควบคุมข้อมูลที่จะส่งออกไปให้แก่สาธารณชน สาร(ข้อความ)ที่ส่งออกไปทาง social media อาจถูกตีความผิด หรือสื่อสารกันผิด ข้อมูลที่ผิดพลาดอาจนำไปสู่ความคิดเห็นที่ผิดซึ่งจะไม่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยและผู้มีส่วนได้เสีย สาร(ข้อความ)ควรจะถูกสื่อออกไปโดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย กระชับ และชัดเจน ข้อความที่จะส่งควรได้รับการตรวจทานแก้ไขให้ถูกต้องก่อนที่จะโพสออกไปเพื่อป้องกันการเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว social media อาจเป็นวิธีการใหม่ที่ง่ายต่อการสื่อสารแต่จำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนอย่างระมัดระวังก่อนการใช้เป็นเครื่องมือในการทำงานร่วมกับชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย

    

    

    

  • #5173
   Carlo
   Member

   Social media is a beneficial way of communicating information with stakeholders given that correct information is released through this channel. The use of social media can be challenging in terms of controlling the information that is being released to the public. Messages can be easily misinterpreted or communicated wrongly through the use of social media. Wrong information could result to wrongly based opinions which will not be beneficial to the study and its stakeholders. Messages should be communicated in a clear, concise and understandable language. Messages should also be correct before posting to avoid incorrect understanding of information. Social media can be an easy and new way to communicate information but it needs careful planning before use as stakeholder/community engagement tool.

  • #5169
   Udom
   Member

   Thank you krub K. Piranun. Here is what she posted.

   Advantages of social media:

   It enables people to exchange info that they are mutually interested in. It serves as a small information warehouse  where we can express our opinions and our viewpoints, exchange information, or ask questions about various topics to people who are interested in the same topics or know the topics to  provide answers, i.e. Pantip.com.

   It is economic, saves money in communicating with other people, convenient, quick, and provide easy access to info.

   It serves as a conduit for showing our work such as writing, pictures, video. It allows other people to view our work and comment on them.

   We can use it to deliver messages, and for public relation.

   It can help to release stress for people who want to chat with friends about pleasant topics or to entertain ourselves.

   It builds good relationship between friends.

   Disadvantages of social media:

   Some websites may disclose too much personal information. If users are not careful when providing information, malevolent persons could use the information negatively or violate privacy right of the person.

   Social network is a wide spread society. If the users are naive or lack of common sense, they can be deceived.

   It can be a channel for right violation, stealing other people’s work, or false claim or imposter because social media is a channel that allows us to share our work, our pictures with others and allows them to comment on them.

   The information that members have to fill in is difficult to verify. This can be problematic for websites that have age stipulation. Or it can be deceived by people who do not really exist.

   People who use social media too much or spend many hours in front of a computer may ruin their eyesights. If a person is too occupied with social media, his/her job or education could be badly affected.

   Thus researchers have to be very careful in using social media to conduct research because social media is comparable to a two-sided coin – positive and negative.

  • #5163
   Udom
   Member

   I forgot to mention that K. Jureeporn’s and K. Wannapha’s original postings are in Thai. If you see the English versions, they are translated by the computer. My post after Anne’s is also in Thai. You have to change those into “Show original”. I don’t know how to do that. It just comes and goes as it please on my computer.

  • #5162
   Udom
   Member

   Thank you krub K.Jureeporn and K. Wannapha.

   According to K. Jureeporn. The advantage of social media and other online com. is that it can be useful for public relation or publicity, data collection, and dissemination of information related to a study to target groups and stakeholders.

   The disadvantage is social media (and other online com.) can be sent and disseminated really quick. If information is not correct or not quite accurate to relevant groups and irrelevant groups, it can cause negative consequence.

   Therefore the researchers should think and plan carefully about communication and types of communication. CAB or community members should be consulted about the suitability of communication method/s, message and information to ensure that correct information is delivered to the intended audience.

    

   K. Wannapha says that the advantages of social media is easy to use and fast for male and female regardless of age. However the disadvantage of social media is the message used in social media may be too short or weak in content. The message can be misinterpreted or misunderstood. Once the negative rumor starts, it can spread very quickly because it is easy to send to more people. Moreover almost every social media is one-way communication.

    

   Thank you so much krub. I hope that others will contribute more to the discussion.

  • #5160
   Wannapha
   Member

   social media มีทั้งข้อดีและข้อเสีย

   ข้อดี คือเป็นสื่อที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย และรวดเร็ว ทุกเพศ ทุกวัย

   ข้อเสียคือ การสื่อสารหรือข้อความที่สื่อออกไปอาจเกิดความเข้าใจผิดกับผู้ที่ได้อ่าน เนื่องจากบางข้อความมีเนื้อหาน้อยหรือสั้นเกินไป  อาจทำให้เกิดการเข้าใจที่ผิดๆและเมื่อเกิดข่าวลือในทางลบจะกระจายได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากส่งต่อกันง่ายมาก นอกจากนี้ส่วนใหญ่ยังเป็นการสื่อสารแบบทางเดียวเป็นส่วนใหญ่

  • #5159
   Jureeporn
   Member

   social media และ การสื่อสารออนไลน์ต่างๆมีทั้งข้อดีและข้อเสียค่ะ

   ข้อดีคือสามารถนำ social media หรือการสื่อสารทางออนไลน์ในช่องทางอื่นๆมาใช้เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์, เก็บข้อมูล, เผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องของโครงการวิจัยนั้นๆให้กับกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับงานวิจัยนั้นๆได้ในทุกขั้นตอนของการวิจัยค่ะ

    

   ข้อเสียคือเครื่องมือเหล่านี้มีการสื่อสารข้อมูลต่างๆออกไปความรวดเร็วมากๆ ดังนั้นหากข้อมูลที่ส่งออกไปมีความไม่ถูกต้องหรือมีความคลาดเคลื่อนนี้ถูกส่งไปยังกลุ่มคนทั้งที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้อง ก็อาจทำให้เกิดผลเสียตามมาได้ค่ะ

    

   ดังนั้นการจะใช้สื่อใดๆก็ตาม ผู้วิจัยควรจะมีการวางแผนในแต่ละขั้นตอนให้รอบคอบ โดยอาจขอความเห็นจาก CAB หรือคนในพื้นที่ชุมชน หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องถึงว่าสื่อแต่ละชนิดรวมถึงข้อมูลที่จะถูกส่งออกไปเหมาะสมกับผู้รับสารประเภทใด เพื่อให้สามารถส่งข้อมูลที่มีความถูกต้องที่สุดไปยังผู้รับข้อมูลหรือกลุ่มเป่าหมายของเรา

  • #5139
   Udom
   Member

   คุณ Anne ตั้งประเด็นสำหรับทุกท่านว่า social media และ การสื่อสารออนไลน์ต่างๆมีผลต่อโครงการวิจัยของท่านและต่อการทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียของท่านอย่างไรบ้าง และท่านเห็น/คิดว่าสิ่ง(เทคโนโลยี่การสื่อสาร)เหล่านี้มีประโยชน์หรืออาจก่อให้เกิดผลเสียอย่างไรบ้าง?

   Above is the Thai summary of Anne’s question.

  • #5165
   Piranun
   Member

   คิดว่า Social Media มีทั้งข้อดีและข้อเสียค่ะ

   ข้อดีของ Social Media
   – สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ในสิ่งที่สนใจร่วมกันได้ เป็นคลังข้อมูลความรู้ขนาดย่อมเพราะเราสามารถเสนอและแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ หรือตั้งคำถามในเรื่องต่างๆ เพื่อให้บุคคลอื่นที่สนใจหรือมีคำตอบได้ช่วยกันตอบ เช่น กระทู้ในพันทิป ฯลฯ

   – ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารกับคนอื่น สะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย

   – เป็นสื่อในการนำเสนอผลงานของตัวเอง เช่น งานเขียน รูปภาพ วีดิโอต่างๆ เพื่อให้ผู้อื่นได้เข้ามารับชมและแสดงความคิดเห็นได้

   – ใช้เป็นสื่อในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ต่างๆได้

   – คลายเครียดได้สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการหาเพื่อนคุยเล่นสนุกๆ และความบันเทิงต่างๆ

   – สร้างความสัมพันธ์ที่ดีจากเพื่อนสู่เพื่อนได้ ฯลฯ

   ข้อเสียของ Social Media

   – เว็บไซต์ให้บริการบางแห่งอาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวมากเกินไป หากผู้ใช้บริการไม่ระมัดระวังในการกรอกข้อมูล อาจถูกผู้ไม่หวังดีนำมาใช้ในทางเสียหาย หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลได้

   – Social Network เป็นสังคมออนไลน์ที่กว้าง หากผู้ใช้รู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือขาดวิจารณญาณ อาจโดนหลอกลวงผ่านอินเทอร์เน็ตได้

   – เป็นช่องทางในการถูกละเมิดลิขสิทธิ์ ขโมยผลงาน หรือถูกแอบอ้าง เพราะ Social Network Service เป็นสื่อในการเผยแพร่ผลงาน รูปภาพต่างๆ ของเราให้บุคคลอื่นได้ดูและแสดงความคิดเห็นได้

   – ข้อมูลที่ต้องกรอกเพื่อสมัครสมาชิกและแสดงบนเว็บไซต์ในรูปแบบ Social Network ยากแก่การตรวจสอบว่าจริงหรือไม่ ดังนั้นอาจเกิดปัญหาเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่กำหนดอายุการสมัครสมาชิก หรือการถูกหลอกโดยบุคคลที่ไม่มีตัวตนได้

   – ผู้ใช้ที่เล่น social network และอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานอาจสายตาเสียได้ รวมทั้งถ้าผู้ใช้หมกมุ่นอยู่กับ social network มากเกินไปอาจทำให้เสียการทำงานหรือการเรียนในกลุ่มวัยเรียนได้ ฯลฯ
   ฉะนั้นผู้วิจัยจะต้องมีความระมัดระวังอย่างมากที่จะนำ Social Media มาใช้ในการทำวิจัยเพราะเปรียบเสมือนเหรียญที่มีสองด้านค่ะทั้งข้อดีและข้อเสียค่ะ

   • This reply was modified 7 years, 11 months ago by Piranun.
Viewing 13 reply threads
 • The forum ‘GPP Forum_Thailand_2016’ is closed to new topics and replies.