#7321
ATTHAPHON
Member

ขออนุญาตยกตัวอย่างโครงการวิจัย PrEP Princess ที่เคยทำตอนที่ทำงานกับ Adam’s Love นะครับ เนื่องด้วยโครงการวิจัยนี้ทางอดัมส์เลิฟเองได้กำหนดคุณลักษณะของกลุ่มอาสาสมัครขึ้นมาใหม่เพิ่มเติม โดยคุณสมบัติหลักหนึ่งในนั้น คือ จะต้องเป็นผู้ที่มาจากรูปแบบออนไลน์เท่านั้น ซึ่งหมายความว่าอาสาสมัครผู้ที่สนใจจะทราบข้อมูลข่าวสารจากแหล่งออนไลน์ อาทิ Facebook, LINE@, Website, Hotline และได้ทำการลงทะเบียนออนไลน์ (ไม่ระบุตัวตน สามารถลงทะเบียนเป็นอักษรย่อได้) ก่อนเข้ารับบริการตามศูนย์บริการในภาคีเครือข่ายต่างๆ โดยกระบวนการนี้ถูกเรียกว่า Online to Offline ดังนั้น การใช้ social media ในงานวิจัยจะช่วยให้กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการจะศึกษาครอบคลุมและมีความหลากหลายมากขึ้น เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารที่สะดวก รวดเร็ว และไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ข้อควรระวังสำหรับการใช้ social media ในงานวิจัย คือ จริยธรรมในการตอบคำถาม ซึ่งบางคำถามที่อาสาสมัครสอบถามเข้ามาเป็นคำถามเฉพาะที่ต้องส่งต่อให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตอบแทนครับ